การปฏิเสธความรับผิดชอบ


เว็บไซต์ของเรา คือ เว็บไซต์ เป็นเว็บไซต์ที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฉพาะทางด้านความสวยงาม ถ้าหากการกระทำการใดๆที่ไม่ได้รับการอนุญาติหรือไม่ได้รับการรับรองจากทางเรา ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้งานของผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาข้อมูลความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ทางเราขออนุญาตไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆทั้งสิ้น


นอกจากนี้ทางเราจะไม่รับประกันหรือรับรองจากตัวแทนจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ใดๆเลยทั้งสิน เนื่องจากทางเราไม่มีการรับตัวแทนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของทางเราได้เท่านั้น และระหว่างการใช้งานทางเว็บไซต์ของทางเรา ถ้าหากเกิดความผิดพลาดหรือพบเจอไวรัสคอมพิวเตอร์หรือเกิดเหตุบกพร่องใดๆก็ตามระหว่างการใช้งาน ทางเราขออนุญาตไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆทั้งสิ้น


เนื่องจากทางเราขออนุญาติไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆก็ตามที่เกิดจากความบกพร่องจากการใช้งานผ่านเว็บไซต์ ดังนั้นทางเราจึงไม่มีหน้าที่หรือภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายใดๆก็ตาม หรือในกรณีที่ไวรัสอาจจะติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือส่งผลอันตรายต่อทรัพย์สินอื่นๆของคุณอันเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือการใช้งานของเว็บไซต์ของทางเรา ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดเนื้อหาของผลิตภัณฑ์หรือดาวน์โหลดเนื้อหาข้อมูลใดๆก็ตาม ถ้าหากคุณไม่พอใจกับเงื่อนไขเว็บไซต์ของทางเรา คุณสามารถหยุดการใช้งานหรือระงับการเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาเว็บไซต์ของทางเราได้


ทางเราไม่มีหน้าที่ในการรับรอง สนับสนุน อนุญาตหรือเห็นด้วยกับเนื้อหาข้อมูลของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แสดงความคิดเห็นหรือรีวิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดๆทั้งสิ้น ทางเราขอไม่อนุญาติรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาใดก็ตามที่ถูกสร้างขึ้นจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบุคคลที่สาม


ไม่ว่าในกรณีใดๆ คู่สัญญาของบริษัทในเครือและหุ้นส่วนของบริษัท ตลอดจนกรรมการเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนพนักงานและผู้แทนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษสืบเนื่องมาจากการสูญเสียรายได้หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ ไม่ว่าในกรณีถูกหรือผิด รวมถึงความประมาทที่เกิดจากการใช้งานผ่านเว็บไซต์ของการจัดหน่ายผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเนื้อหาของผลิตภัณฑ์และการบริการในด้านอื่นๆ ทางเราขออนุญาตไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากความเสียหายใดๆก็ตามที่เกิดขึ้น


ยกเว้นกรณีที่ได้รับความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ที่ซึ่งได้รับการพิสูจน์ตามกฎหมายแล้วและในกรณีที่เกิดขึ้นต้องไม่เกิดจากบุคคลที่สามที่พยายามทำการแทรกแซงเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ที่ทำให้ผู้ใช้บริการคนอื่นๆได้รับข้อมูลที่เป็นเท็จหรือเข้าใจผิด ถ้าได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทางเราผิดพลาดจริง ทางเราจะแสดงความรับผิดชอบเต็มจำนวนเงิน ระยะเวลาที่เกิดเหตุต้องไม่เกิน 6 เดือน (ณ วันที่เกิดเหตุ)